Regnskap og innstillinger

Tidligere årsrapporter (2014-2020) finner du her.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

Årsresultat konsern

Bergen Næringsråd er ikke lenger definert som et konsern, grunnet salget av halvparten av Veiten 3. Det er derfor ikke utarbeidet konsernregnskap for 2021. Bergen Næringsråd eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen med Murhjørnet AS.

Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016.

1
MNOK i inntekter

Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

Regnskap

Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter ekskludert finansposter på NOK 26,1 millioner i 2021 mot NOK 22,4 millioner i 2020.

Finansposter ga et resultat på NOK 21,6 millioner i 2021 mot et resultat på NOK 9,2 millioner i 2020.

Årsregnskapet inkludert finansposter gir derfor inntekter på NOK 47,7 millioner i 2021 mot 31,6 millioner i 2020.

Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,9 millioner tilsvarende 2020.

Sponsorinntekter har økt sammenliknet med 2020, samtidig som arrangementsinntekter fremdeles er redusert grunnet covid-19.

Våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. På større konferanser har vi også arrangementsstøtte fra samarbeidspartnere, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2021. Personalkostnader er den største posten og utgjør 52,7 prosent av foreningens samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møter, øvrige arrangementer og konferanser de største utgiftspostene.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og å styre mot balanse, etter planlagt uttak fra Bergen Næringsråds Kapitalfond.

Foreningen baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 var på NOK 7 millioner for 2021.

BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN

Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler fra delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også tillagt fondet.

Fondet har pr. 31.12.21 en verdijustert egenkapital på NOK 183 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering av avkastning for 2021 ga et positivt resultat på NOK 21,2 millioner.

DRIFT AV EIENDOMMENE

Eiendommen Veiten 3 AS
Bergen Næringsråd eier 50 % av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell Eiendom AS. Det pågår delvis rehabilitering av eiendommen.

Hovedtall fra regnskapet 2021 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrres gate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens- og sjøfartens Hus.

Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

Formannsvei 29
Etter anbefaling fra styret i Understøttelseskassen, ble det i 2020 besluttet på ordinær generalforsamling i Bergen Næringsråd at eiendommen skulle selges. Begrunnelsen var at den ikke lenger tjener opprinnelige formål.

I samarbeid med WPS Næringsmegling og advokatfirma Thommessen, ble bygget 1.oktober solgt for NOK 70 millioner. Midlene er plassert i fond, og Understøttelseskassen får dermed helt andre muligheter til å oppfylle vedtektenes formål.

Utsikter for 2022

En høy grad av usikkerhet og et fravær av forutsigbare rammer vil fortsatt gjøre seg gjeldende. Det er ikke mulig å forutsi hvordan covid-19 vil prege vår region, Norge og verden. Vi kan ha lagt det verste bak oss, men det kan også komme nye varianter med mer alvorlige skadevirkninger enn vi håper på. I begge scenarier vil deler av næringslivet uansett måtte forholde seg til langvarige ringvirkninger av pandemien.

Én av ringvirkningene er lavere tilgang på arbeidskraft. Mange utenlandske arbeidstakere reiste hjem da koronarestriksjonene ble iverksatt våren 2020. I mange tilfeller har disse funnet alternative jobbmuligheter i andre land eller opplever forbedrede betingelser i hjemlandet, slik at de ikke kommer tilbake til Norge. Byggebransjen er blant flere svært utsatte næringer. Tilgjengelig arbeidskraft i tømrerfaget utgjør nå 40 prosent av kapasiteten tidlig i 2019.

En annen ringvirkning er den kraftige økningen i råvarepriser og distribusjonsvansker knyttet til disse. I noen tilfeller kan økte råvarepriser helt eller delvis kompenseres ved høyere priser på varer og tjenester som selges, men for en hel del medlemsbedrifter blir dette enda en utfordring i en fra før svært krevende tid.

I tillegg til dette har strømprisene steget kraftig, blant annet som en konsekvens av dyrere gass, høyere CO2-avgifter, lite nedbør i Norge og lite vind i Europa. Norske husholdninger får merkostnadene delvis kompensert, men næringslivet mottar ingen offentlige strømkrisepakker. Dette er særlig alvorlig for små og mellomstore bedrifter, uten strømavtaler med fastpris.

Økte strømpriser, en stigende rente og reallønnsnedgangen for store grupper i 2021 peker i retning av et konfliktfylt og svært dyrt lønnsoppgjør. Det vil gjøre 2022 til et enda mer krevende år for næringslivet.

Bergen Næringsråd ser også med stor uro på den manglende kraftkapasiteten som spesielt rammer vår region, og de konsekvensene dette vil få for videre industriell og bærekraftig utvikling i Vestland.

Norges Bank signaliserer at renten vil øke noe mer, men fortsatt ligge på et historisk lavt nivå i lang tid fremover. Den voldsomme prisveksten i det internasjonale gassmarkedet har også en svært positiv oppside for produsentlandet Norge.

Likevel er verdensbildet mer usikkert enn på mange tiår. Russlands krigføring i Ukraina innebærer en radikal endring i det geopolitiske bildet i Europa og verden. Den humanitære dimensjonen er uoversiktlig, men det er ingen tvil om at vår egen region må være klar til å ta imot et stort antall mennesker på flukt. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt NAV og andre offentlige etater, står foran store og krevende oppgaver. Bergen Næringsråd mener det er viktig å støtte best mulig opp om det arbeidet som venter.

Krigen i Ukraina får også store konsekvenser for forsyningssikkerhet. Den forsterker prisveksten på energi og utfordringer knyttet til internasjonal transport og tilgang på råvarer. I sum bidrar krigen til en kraftig svekkelse i forutsigbarheten for våre medlemsbedrifter.

Bergen Næringsråd skal bidra til å bygge opp nødvendig kompetanse i en svært endret hverdag. På sikt vil det også være av stor betydning at mennesker på flukt får anledning til å bruke sine ressurser og ta del i arbeidslivet der det er mulig.

Bergen Næringsråd har store og viktige oppgaver foran seg i 2022. Vi skal fortsatt løfte frem våre medlemmers utfordringer og behov. Vi vil argumentere for treffsikre og rettferdige koronatiltak fra våre myndigheter, så lenge det er nødvendig. Vi vil også gi svært tydelig beskjed når vi mener at restriksjoner må fjernes.

Digitalisering og bærekraft er to megatrender som også vil prege 2022. Omstillingen til nullutslippssamfunnet må videreføres med uforminsket kraft, og Bergen Næringsråd vil aktivt bidra til å skape nye verdier og arbeidsplasser i den grønne vestlandsregionen. Vestlandet er allerede verdensledende på batteriteknologi og hydrogen i skipsfart, og vi har forutsetningene for å bli det innen havvind og CO2- lagring.

Vi vil ta med oss vår hybridkompetanse, utviklet gjennom de to siste årene, og videreutvikle våre digitale og fysiske møtearenaer mellom næringsliv, politikk og akademia.

Styret, administrasjonen og alle ekspertgruppene har gjennom 2021 arbeidet mye med Bergen Næringsråds nye strategi. Strategien LØFTE inneholder fem strategiske mål med 19 tilhørende strategiske delmål og 85 strategiske tiltak. Strategien ble vedtatt

i et styremøte i mars 2021, og kort presentert på generalforsamlingen i april 2021. En full presentasjon av strategien vil bli gjennomført for våre medlemmer før generalforsamlingen i 2022.

Strategien strekker seg frem til 2030. Selv om strategien har en niårshorisont, er dette et dynamisk dokument som oppdateres årlig. Strategien vil derfor alltid være dagsaktuell, men fortsatt ha et langsiktig perspektiv på ulike globale, nasjonale og regionale trender.

Det er styrets oppfatning at Bergen Næringsråd engasjerer og inspirerer medlemmene, samtidig som organisasjonen på en god måte løfter regionens viktigste utfordringer og tar ansvar for å skape oppmerksomhet og fremdrift i saker som er viktig for næringslivet.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for medlemmene i Bergen Næringsråd.

Styret er også svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre ekspertgrupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.

Bergen, 14 mars 2022
Styret i Bergen Næringsråd