Næringspolitikk

Bergen Næringsråds viktigste oppgave er å sikre våre medlemmer forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er en pådriver for å få medlemmenes saker på dagsordenen i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge. Våre saker prioriteres i dialog og samspill med medlemmene, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

 • Innspill fra våre 16 ekspertgrupper
 • Jevnlige medlemsundersøkelser
 • Medlemsbesøk, eller direkte innspill fra medlemmer
 • Våre medlemsmøter
 • Saker som oppstår som en følge av politiske føringer
  i kommune, fylke og stat
 • Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette, besluttes det hvilke saker som fremmes i det offentlige ordskiftet eller direkte mot beslutningstakere.

Næringspolitiske toppsaker

Pandemien og utfordringene den innebar har også i 2021 medført usikkerhet og uventede omstillinger for næringslivet vårt. Vi har vært tettere på medlemmene enn tidligere og gjennomført en rekke møter og kartlegginger. Det er et godt grunnlag for vurderingen av hvilke tiltak og støtteordninger som til enhver tid skal frontes overfor politikere og gjennom media. Det har derfor også vært stort behov for regelmessig kontakt med sentrale og lokale politikere for å fremme de utfordringer våre medlemmer har møtt. Det er årsaken til at møtefrekvensen har vært hyppigere og større enn noen gang.

Totalt har Bergen Næringsråd gjennom året hatt rundt 350 møter med politikere fra ulike nivå. Det har vært møter med statsministeren og med 11 ulike statsråder, og noen av dem har vi hatt flere møter med gjennom året. Det er gjennomført Teams-møter med Stortingets næringskomite, transportkomite og energikomite, en rekke møter med Hordalandsbenken, og møter med fraksjoner fra ulike partier. Lokalt har det vært møter med byrådsleder, ulike byråder og med partifraksjoner. Gjennom våre egne kanaler har vi også fått frem medlemmers behov gjennom Teams-møter med ulike næringer, og gjennom intervjuer på våre nettsider og i BN Live-sendinger.

I forbindelse med stortingsvalget 2021, ble det også jobbet parallelt med å sikre forutsigbare rammevilkår på lengre sikt. Dette gjelder ulike former for skatt og avgifter, og forbedringer i statens ulike virkemiddelapparat som skal stimulere til omstilling og nyskaping. I forkant av stortingsvalget laget vi egne sendinger med de to toppkandidatene for hvert parti i Hordaland for å utfordre dem på næringslivets mest aktuelle saker.

Bergensregionen fikk full uttelling i Nasjonal transportplan våren 2021. Dette har vært det viktigste arbeidet på transportsektoren de siste årene, og følgende skal nå bygges i regionen:

 • Sotrasambandet, oppstart 2022
 • K5 med vei og bane Bergen-Voss, oppstart 2023/24
 • Bybanen til Åsane, oppstart 2024
 • Hordfast, oppstart 2024/25
 • Ringvei Øst, nordre del, oppstart 2025

Bergen Næringsråd har sammen med Sparebanken Vest etablert K5 Alliansen, som er et pådriverselskap for vei og bane Bergen-Voss. Selskapet er godt i gang, og innspillene har vært medvirkende til økte planleggingsmidler til traseen.

Bergen Næringsråd er også medeier i Hordfast AS, og sammen har vi arrangert to konferanser i løpet av 2021. Veitraseen ble vedtatt allerede i 2013, og det er god fremdrift i arbeidet.

Høsten 2021 startet arbeidet med å revidere Grønt veikart fra 2016. Våren 2022 får vi på plass en ny kartlegging av bærekraftig utvikling i transportsektoren i bergensregionen. Samtidig vil også kommunen få en modell der de kan stipulere effekten av egne tiltak frem mot den utslippsfrie regionen.

Energi har siste året vært et av de mest omtalte temaene i Norge, som følge av høy strømpris og manglende forsyningskapasitet. Bergensregionen har spesielt store utfordringer med elforsyningen. Det tar opp til 10 år

for en ny bedrift å få strøm eller for en eksisterende virksomhet å få økt kapasiteten. Dette har vært toppsak for Ekspertgruppe Energi, som har hatt en rekke møter med olje- og energiministeren, Stortingets energikomite, ulike politikere og med Statnett og Statkraft. Bergen Næringsråd har også møtt Nakstad-utvalget, som utreder Norges nettkapasitet, for å legge fram regionens behov.

Den høye strømprisen har også medført betydelig økte kostnader for næringslivet. Bergen Næringsråd vil fremme tiltak som kan gi mer forutsigbar kapasitet og pris for regionens bedrifter, blant annet ved at det tilbys samme pris for bedrifter over hele Norge.

Bergen Næringsråd har også gitt tydelige innspill til regjeringens energimelding. Vi har frontet regionens fremtidige behov for ny grønn industriutvikling, blant annet gjennom satsing på havvind og etablering av hydrogenfabrikk i bergensregionen.

Det er avgjørende for Bergens utvikling at byregionen fremstår som attraktiv, spennende og moderne. Effektivitet og forutsigbarhet i plan- og byggesaker har derfor i en årrekke vært en høyt prioritert sak i Bergen Næringsråd. Bergen har skåret lavt i en rekke undersøkelser hvor norske byer har vært sammenlignet.

Konkurransedyktige vilkår for private utbyggere er av stor betydning for by- og regionutviklingen. De seneste årene har antallet vedtatte planer i Bergen blitt betydelig redusert. En direkte konsekvens av dette er at andelen nye boliger på markedet er langt lavere enn behovet tilsier.

På oppdrag fra Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune, gjennomførte Asplan Viak i mai og juni en undersøkelse blant aktører i private plan- og byggesaker. Brukerne er svært negative når de blir bedt om å vurdere graden av likebehandling og forutsigbarhet i sakene de har vært involvert i. I plansaker mener 70 prosent av de spurte at prosessen er lite eller svært lite forutsigbar. Tilsvarende tall i byggesaker er 53 prosent.

Resultatet var nedslående. Men samarbeidet om undersøkelsen forutsatte også at man i fellesskap skulle finne forbedringspunkter. Dette arbeidet er ved inngangen til 2022 godt i gang, og dialogen med etatens ledelse er god. Den videre oppfølgingen må også inkludere kontakt med byrådet, som har et politisk ansvar for å sikre en forsvarlig saksbehandling i alle ledd.

Bærekraft er et overordnet mål for all aktivitet i Bergen Næringsråd. Vi fremmer dette for våre medlemmer
og setter agenda gjennom jevnlige møter på vår møtearena. Arbeidet med økt bærekraft har til hensikt å skape nye forretningsmuligheter, ny vekst og nye konkurransefortrinn for vårt næringsliv.

Siste året har temaet også vært løftet gjennom følgende aktiviteter:

 • Gjennomføring av Sirkulærskolen med over 70 deltakere
 • Bærekraft som tema på seminar under Arendalsuken
 • Aktiv deltakelse i arbeidet med fylkeskommunens
  strategi Grøn Region Vestland.
 • Kartlegging om bærekraftig handel.
 • Kartlegging av bærekraftstatus i Finansbyen Bergen.
 • Iverksatt arbeidet med Grønt veikart for å se på status og utvikling gjennom de fem siste år hos våre transportbedrifter.

Våre ekspertgrupper jobber for å fremme behovene
for de ulike næringer og vekstområder. Dette kommer frem i årsrapportene fra de enkelte ekspertgruppene på våre nettsider. Styret vil spesielt trekke frem følgende områder som det har vært jobbet med:

 • Brukerundersøkelsen av plan- og byggesaker i Bergen, som fikk stor oppmerksomhet.
 • Etableringen av Havbyen Bergen, som en del av den maritime og marine hovedstaden i Norge
 • Utviklingen av Dokken, med lokalisering for Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Akvariet
 • Målrettet arbeid for å få etablert en Byarena på Nygårdstangen
 • Kartlegging av den raskt voksende Finansbyen Bergen
 • Lokalisering av Giek/Eksportkreditt til Vestlandet, en prosess vi ikke nådde frem med
 • Målrettet arbeid for å fremme kultur som næring, både gjennom kartlegging av ringvirkninger og gjennom møter og kronikker
 • Søkelys på digital modenhet og data som ressurs gjennom flere medlemsmøter og møter med digitaliseringsministeren
 • Samarbeid med offentlige aktører for å få etablert helseinkubatoren Eitri
 • «Bergensindeksen» – som årlig skal beskrive utviklingen av bergensregionen

Attraktivitet er avgjørende for at en by og region skal utvikle seg. Bergen Næringsråd engasjerer seg derfor aktivt i arbeidet med å tiltrekke og beholde talenter i byen (traineeprogram), og for at det skal være lett å etablere bedrifter i regionen.

Næringsalliansen er et samarbeidsorgan for næringsforeningene i Vestland fylke. Der samkjører vi informasjon og tiltak som er viktige for næringsutvikling i hele fylket. I løpet av 2021 har vi hatt regelmessige møter med den politiske og administrative ledelse i fylket, deltatt på innspillmøter og levert flere høringsuttalelser.

Vi arbeider også sammen med næringsforeningene i Stord, Haugesund og Stavanger for å synliggjøre Vestlandets attraktivitet og behovet for å skape et tyngdepunkt og en sammenhengende bo- og arbeidsregion langs vestlandskysten.