Kompetanseprosjekter

Til tross for omfattende nedstenginger, har Bergen Næringsråd klart å opprettholde og videreutvikle våre kompetanseprogrammer. Bergen må løftes frem som en attraktiv og konkurransedyktig byregion hvor det er godt å bo, arbeide og studere. Tilgangen på talenter og unge mennesker med rett kompetanse betyr svært mye. Behovet er åpenbart stort om vi skal lykkes med grønn omstilling og økt digitalisering. Det er også viktig for byregionen å tiltrekke seg flerkulturell kompetanse. Vi trenger også mange unge mennesker som tar fagutdanning.

Trainee Vest

Trainee Vest har som mål å tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til næringslivet i vår region. Siden etableringen i 2008 har 190 traineer gjennomført programmet. Vi har i dag 42 partnerbedrifter i programmet og har levert svært gode resultater. Trainee Vest bidrar til positiv synliggjøring når det gjelder arbeidsmuligheter for nyutdannede i vår region, den enkelte partnerbedrift og Bergen Næringsråd.

Høsten 2021 startet et nytt kull med 26 deltakere i traineeprogrammet. Målet for 2022 er å få med 30 nye traineer i Norges mest attraktive traineeprogram

Bergen Opportunity

Bergen Næringsråd har ansvaret for mentorprogrammet Bergen Opportunity i samarbeid med NAV Vestland, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Programmet skal styrke regionens posisjon som internasjonal og inkluderende. Til sammen har 60 forbilder med innvandrerbakgrunn og 60 ledere fra næringsliv og det offentlige deltatt i programmet siden 2019. I 2022 skal det startes opp et nytt kull med 20 menteer og 20 mentorer. Opportunity Alumni skal også videreutvikles. Det er dessuten grunn til å glede seg over at vårt mentorprogram inspirerer andre. Stavanger Opportunity og Trondheim Opportunity er nå i støpeskjeen, modellert på vårt program.

Energilandet

Energilandet er et undervisningsprogram for grunnskolens 9.klasse, som setter søkelys på energiens betydning i samfunnet vårt. Programmet gjennomføres ved at rollemodeller fra næringen leder et heldags undervisningsopplegg ved besøk på skolene. I 2021 ønsket ikke skolene besøk som følge av pandemien. Vi har brukt tiden til å utvikle et digitalt program som er tilgjengelig for skolene og som vil bli benyttet sammen med rollemodeller når skolene åpnes igjen.

Styrekandidaten

Bergen Næringsråd opprettet i 2020 prosjektet Styrekandidaten. Utviklingsprogrammet skal tilføre ny kompetanse i styrerommene og gi unge verdifull styreerfaring. Totalt har 15 styrer fra ulike næringer tatt inn styrekandidater med positive erfaringer.

Mentorprogrammet for kvinner i advokat- og revisjonsbransjen

Ved inngangen til 2022 starter det fjerde kullet i mentorprogrammet siden oppstarten i 2018. Med det har 57 deltakere fått plass i programmet. Bransjen har lenge hatt utfordringer med å få flere kvinnelige partnere. En undersøkelse fra 2017 viste at bare 1 av 10 partnere var kvinner. Bergen Næringsråds kartlegging i 2021 – De viktige hjelperne – viser at det har økt til 2 av 10. Det er en positiv vekst, men det er et stykke igjen til bransjens mål om lik kjønnsfordeling oppnås.