Marin

Gruppemedlemmer

Krister Hoaas (Ekspertgruppeleder)

Samfunnskontakt, Lerøy Seafood

Nils Aadland

Samfunnskontakt, Salmon Group

Vibeke Juriks

Seniorrådgiver, Sweco

Kristian Botnen

Adm. direktør, Lingalaks

Marie Hauge

Kommunikasjonsdirektør, Havforskningsinstiuttet

Anette Aase

Kommunikasjonsdirektør, Fiskeridirektoratet

Anders Milde Gjendemsjø

Associate partner, McKinsey

Mons Alfred Paulsen

Partner, Advokatfirmaet Thommessen

Hogne Tyssøy

Forvalter, Bergen Equity

Nina Stangeland

Adm. direktør, NCE Seafood Innovation Cluster

Rune Søvdsnes

Banksjef havbruk, SpareBank 1 SR-Bank

Amund Måge

Marin direktør, UiB

Aslak Sverdrup

Adm. direktør, Akvariet

Bjarne Haldorsen

Daglig leder, Lie-gruppen

Geir Anton Johansen

Professor, Leder av Smart Ocean – Senter for forskningsdrevet innovasjon, UiB

Espen Børhaug (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Marin

Årsrapport

Formålet til Ekspertgruppe Marin er å opprettholde og vedlikeholde bergensregionen som marin hovedstad. Etableringen av prosjektet Havbyen Bergen er derfor svært viktig. Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune er mellom dem som har bevilget penger til prosjektet, som Ekspertgruppe Marin aktivt vil støtte og gi innspill til også i 2022. Det er særlig viktig å bidra til at alle private og offentlige aktører i havrelaterte næringer og ansvarsfelt samarbeider. Svært mange av disse aktørene er representert i ekspertgruppen.

Ekspertgruppe Marin skal arbeide for økt faktabasert kunnskap om sjømatnæringen. Gjennom 2021 har dette blant annet resultert i flere høringsuttalelser til saker av betydning for marin sektor. Gruppen har også engasjert seg sterkt for en bedre vestlandsk representasjon i offentlige råd og utvalg. Det var derfor positivt at utvalget for å se på tillatelsesordninger innen havbruk, som regjeringen oppnevnte i oktober, har fire medlemmer fra Vestland.

I Vestlandsporteføljen til Vestland fylkeskommune er det kartlagt et potensial på over 17.000 nye, grønne arbeidsplasser. Nesten 60 prosent av disse er i sjømatnæringen, men andre næringer får nesten all oppmerksomhet. Det illustrerer at det snakkes for lite om hvor viktig sjømatnæringen er for regionens fremtid. Det må vi gjøre noe med.

– Krister Hoaas, ekspertgruppeleder

Våre mål

 • Bedre kunnskap om sjømatnæringen gjennom faktabasert informasjon som skal sikre bærekraftig vekst og utvikling
 • Bidra til økt kunnskap om og kjennskap til marin næring og bedre samhandling mellom forvaltning, akademia og næring
 • Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål nr 14:
  «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Medvirkning til etablering av prosjektet Havbyen Bergen.
 • Medvirkning til etablering av Fjordtinget, en uformell rundebordskonferanse som samler folk fra næringsliv, forskning, forvaltning og politikk.
 • Overordnet strategi og arealstrategi, Dokken: Sikre gode rammebetingelser for samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet og nyetableringen av Akvariet.

Andre saker det er jobbet med

 • Oppfrisket strategien for gruppen som en del av strategiprosessen i Bergen Næringsråd
 • Høringssvar til regjeringen forslag om en prøveordning for rullerende maksimal tillatt biomasse innen havbruk
 • Styringsgruppen for Ocean Innovation Showroom – et visningssenter for havnæringene
 • Opprettelsen av en marin kompetansebank – en oversikt over svært dyktige fagpersoner som bør spilles inn når nye råd og utvalg oppnevnes
 • Drøftingsmøte om Arealstrategi for Dokken, i samarbeid med Ekspertgruppe Byutvikling

Fokusområder i 2022

 • Tydelig og synlig talerør i næringspolitiske saker av betydning for næringen
 • Synliggjøre sjømatnæringens sentrale rolle i det grønne skiftet, ikke minst i sammenheng med prosjektet Grøn Region Vestland.
 • Etableringen av prosjektet Havbyen Bergen
 • Gjennomføre en kartlegging av marin sektor i havregionen Bergen, eventuelt utvidet til andre havrelaterte næringer
 • Pådriver for en vellykket samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken
 • Pådriver for videre utvikling og oppbygging av den marine innovasjonsklyngen med utgangspunkt i Marineholmen
 • Reetableringen av Akvariet på Dokken
 • Kvotemeldingen for fiskeri

Bærekraftsmål