Byutvikling

Gruppemedlemmer

Sturla Hjelmervik (Ekspertgruppeleder)

Leder Bergen, Entra ASA

Jorunn Nerheim

Regiondirektør, OBOS

Gro Boge

Adm. direktør, DNB Næringseiendom

Stig J. Harris

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Harris

Ingse Galtung Døsvig

Adm. direktør, Bara Eiendom

Anita Nysæther Kristiansen

Daglig leder, Backer Bolig AS

Håvard Fjæreide

Divisjonsdirektør, Frydenbø Eiendom AS

Fredrik Barth

Arkitekt, Vill Arkitektur

Nancy Jøssang

Daglig leder, Opus

Tor Småbrekke

Konsernleder, Constructa AS

Harald Schjelderup

Konsernsjef, BOB

Montserrat Telseth

Divisjonsleder, Rambøll

Tor Fredrik Müller

Daglig leder, EDG Property

Tor Instanes

Adm. direktør, GC Rieber Eiendom AS

Espen Børhaug (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Byutvikling

Årsrapport

En god og bærekraftig utvikling av byen og regionen forutsetter at plan- og byggesaksprosesser fungerer. Gjennom hele 2021 har Ekspertgruppe Byutvikling arbeidet for en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling. Brukerundersøkelsen, som ble gjennomført i samarbeid med Bergen kommune, viser at det er en lang vei å gå før vi er i mål. En løsningsorientert dialog er avgjørende, og slik vil det også være i 2022.

På oppdrag fra Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune, gjennomførte Asplan Viak i mai og juni en undersøkelse blant aktører i private plan- og byggesaker. Brukerne er relativt fornøyd med servicenivå, imøtekommenhet og kvaliteten på informasjonen som gis i den tidlige fasen av plan- og byggesaksprosessene. Langt mer negative er de når de blir bedt om å vurdere graden av likebehandling og forutsigbarhet i sakene de har vært involvert i. I plansaker mener 70 prosent av de spurte at prosessen er lite eller svært lite forutsigbar. Tilsvarende tall i byggesaker er 53 prosent.

Resultatet var nedslående. Men samarbeidet om undersøkelsen forutsatte også at man i fellesskap skulle finne forbedringspunkter. Dette arbeidet er ved inngangen til 2022 godt i gang, og dialogen med etatens ledelse er god. Den videre oppfølgingen må også inkludere kontakt med byrådet, som har et politisk ansvar for å sikre en forsvarlig saksbehandling i alle ledd.

Vi er veldig opptatt av å utfordre Bergen kommune på bærekraft i byutviklingen. Det bør gis fordeler til prosjekter som kan dokumentere reell bærekraft.

– Sturla Hjelmervik, ekspertgruppeleder

Våre mål

 • Bærekraft må gi konkurransefortrinn ved at grønne bygg og løsninger premieres av Bergen kommune gjennom incentivordninger
 • Levende sentrum ved raskere fortetting av det sentrale Bergen
 • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører
 • Raskere og mer forutsigbar plan- og byggesaksbehandling
 • Bybanen til Åsane må være ferdig regulert innen 2023
 • En konkurransedyktig byregion som tilrettelegger for vekst/omstilling gjennom handlekraftig byutvikling
 • Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål nr 14:
  «Bærekraftige byer og samfunn»

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Felles brukerundersøkelse av plan- og byggesaksprosesser i Bergen kommune og aktiv dialog i forlengelsen av denne
 • Prosjekter med dokumentert bærekraft må gis fordeler. Det må etableres incentivordninger og settes en standard for miljøsertifisering el.l.
 • Raskere fortetting av det sentrale Bergen. Det er et stort behov for nye, bærekraftige boliger, arbeidsplasser, bedre tilgjengelighet, møteplasser og rehabilitering av eksisterende bygninger.

Andre saker det er jobbet med

 • Oppfrisket strategien for gruppen som en del av strategiprosessen i Bergen Næringsråd
 • Satt på dagsorden «deling av offentlige data»
 • Etablert arbeidsgrupper for tre prioriterte områder:
  1: Tillit, 2: Bærekraft, 3: Deling av data
 • Deltakelse på Bransjedagen og Byutviklingskonferansen
 • Deltakelse i Råd for bærekraftig boligforsyning i Bergen
 • Overordnet strategi og arealstrategi for Dokken, bl.a. gjennom høringssvar og drøftingsmøte i samarbeid med Ekspertgruppe Marin
 • Avgitt høringssvar til regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mm)
 • Laget BN Live (TV-sending) om utviklingen på Dokken

Fokusområder i 2022

 • Mer forutsigbare og effektive plan- og byggesaksprosesser i Bergen kommune. Videreføre en konstruktiv og åpen dialog med PBE og kommunens politiske ledelse.
 • Dokumentert bærekraft: Det må defineres bærekraftsmål som er enkle å måle, enkle for byggherrene å oppnå og som bidrar til å nå målene i Grønn strategi for Bergen kommune.
 • Deling av offentlige data: Måling av plan- og byggesaksprosesser, bevegelser i bolig- og næringsmarkedet etc.
 • En forutsigbar og effektiv utvikling av Mindemyren
 • Sirkulærøkonomi: Bergen kommune må stille tydeligere krav og bedre incentiver for sirkulær virksomhet

Bærekraftsmål