Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største nærings- organisasjonen i regionen med ca 3000 medlemmer.


Organisasjonen har som oppgave å fremme medlemmenes og regionens næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handelskammervirksomhet gjennom et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringsliv og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemsbedrifters behov og å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft. Vår visjon er å løfte og inspirere basert på verdiene handlekraftig, troverdig og modig.

I 2021 ble det gjennomført en omfattende strategiprosess for å peke ut en tydelig retning for Bergen Næringsråds arbeid de kommende årene. Strategien for 2021-2030 bærer navnet LØFTE, som speiler visjonen som er fast og uendret.

Vi er en ambassadør for bærekraftig næringsliv og utvikling, og er medlem i SKIFT – næringslivets klimaledere. Sammen er vi en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Ansatte og arbeidsmiljø

Bergen Næringsråd har 17 fast ansatte. Av disse er ni kvinner og åtte menn.

I 2021 hadde vi i tillegg tre studenter fra Universitetet i Bergen og én fra fagskolen Noroff i kortere praksisopphold.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2021.

Sykefravær i 2021 var 3,9% mot 1,2% i 2020.

Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Det jobbes fortløpende med tiltak for hvordan organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål.

Dette gjør vi

Bergen Næringsråd skal fremme våre medlemmers behov. Vi skal sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig arbeid, og stå på for å oppnå gjennomslag for våre saker. Dette er våre viktigste oppgaver:

Næringspolitikk

Bergen Næringsråd setter dagsorden i næringspolitiske saker som er viktig for vårt næringsliv.

Synliggjøring

Bergen Næringsråd synliggjør regionens næringsliv og kompetanseklynger gjennom utspill i media og gjennom våre egne kanaler.

Møtearena

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringslivet i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes høyaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Nettverk

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Handelskammer

Bergen Næringsråd utfører handelskammertjenester og er en del av International Chamber of Commerce.